Google Haritalar Uygulamasına Göre Yapılan Mesafe Ölçümü Danıştay'ca Kabul Gördü!
Google Haritalar Uygulamasına Göre Yapılan Mesafe Ölçümü Danıştay'ca Kabul Gördü!
0 Yorum
95118
29-11-2020

Danıştay 13. Dairenin önüne gelen bir davada; Danıştay davacının Google Haritalar üzerinden yaptığı tespite dayanarak ortaya koyduğu savunmayı uygun buldu. 


Karara göre; İdarece yapılan bir ihalede ihaleyi alan istekli, nakliye mesafesini Google Haritalar üzerinden hesaplayarak teklif vermiş, İdare "mesafenin nasıl hesap edildiği konusunda bir belge bulunmadığı" gerekçesi ile aşırı düşük teklif nedeniyle istekliden savunma almış, savunma sırasında istekli Google haritalar üzerinden hesaplamayı yaptığını belirtmiştir. Yerel İdare Mahkemesi yaptırmış olduğu tespit ile Google Haritalar üzerinden yapılan hesaplamaya yakın bir sonuç elde ederek, verilen teklifin Google Haritalar bilgisine dayalı olarak nakliye kaleminin oluşturulmuş olmasından dolayı davayı kabul etmiş olup, karar davalı İdarece Danıştay'a taşınmıştır. 


Davalının Google Haritalar ile ilgili savunmasına kararda yer veren Danıştay 13. Dairesi, Yerel İdare Mahkemesi kararını onamış, davalı İdareyi bu konuda haksız bulmuştur. 


Kararın tamamını aşağıda sunuyoruz. Ancak şu hususu belirtmemiz gerekir. Maalesef Google gibi bir çok imkan sunan yazılım firmalarının sunduğu veriler, İdare tarafından hala ya tam anlaşılamamakta ya da bu verilere itibar etmek için yüksek makamlardan bir beyanat beklenilmektedir. Google gibi gerçekten dünyada kendini ispat etmiş bir şirketin uydu üzerinden tespit ettiği verilere İdarenin itibar etmemesi ve illa eski usul bir tespit raporunun dosyaya ibraz edilmesi gerektiğinde ısrar etmesi, maalesef bürokrasinin aslında hiç değişmediğini göstermektedir. 


Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2018/4018 E.  ,  2019/254 K.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2018/4018
Karar No:2019/254
YARGILAMA SÜRECİ :


Dava konusu istem: Karayolları ... Bölge Müdürlüğü'nce 23/03/2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “280-01 Kk No.lu … Şehir Geçişi Km:0+000-4+000 ve … Çevre Yolu Km:0+000-7+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 21/06/2018 tarih ve … sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; 04.253 poz numaralı “Beton Çelik Çubuğu Nervürlü Ø 8 -12 mm.” ve 04.254 poz numaralı “Beton Çelik Çubuğu Nervürlü Ø14-32 mm.” analiz girdileri için … Demir Çelik Fabrikasından fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifinde malzemelerin araç üstü fabrikada teslim edileceğinin belirtildiği, ilgili meslek mensubu tarafından mevzuata uygun mühürleme yapıldığı, Kamu İhale Genel Tebliğ'in 45.1.4. maddesinde belirtildiği şekilde, birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği kurala bağlandığı halde ihaleyi yapan idare tarafından ihale dökümanı kapsamında nakliye mesafesinin belirtilmediği, davacı şirketin, araç üstü teslim alacağı çelik çubukları fabrika ile işin yapılacağı yer arasındaki mesafeyi dikkate alarak hesaplama yapmasının sadece tevsik edici belge sunulmadığı gerekçesiyle uygulanabilir olmadığı şeklinde yorumlanamayacağı, ihaleyi yapan idarenin nakliye mesafesini belirtmemesi nedeniyle davacı şirketin hayatın olağan akışına uygun olarak fiyat teklifi aldığı fabrika üzerinden nakliye mesafesi hesaplamasının uygulanabilir ve hukuken kabul edilebilir olduğu gerekçesiyle, dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davacının, 04.253 poz numaralı “Beton Çelik Çubuğu Nervürlü Ø 8 -12 mm.” ve 04.254 poz numaralı “Beton Çelik Çubuğu Nervürlü Ø14-32 mm.” analiz girdileri için fiyat teklifi (proforma fatura) aldığı, söz konusu analiz girdilerinde yer alan malzemenin iş başına taşınması için de idarenin belirlemiş olduğu, F=Kx(0,0007xM+0,01)xA formülünü kullandığı, hesaplamada kullanılan nakliye mesafesini 700 km olarak belirlediği ancak, davacı tarafından 700 km olarak hesaplamada kullanılan nakliye mesafesinin, nasıl belirlendiğine ilişkin aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında herhangi bilgi ve belge sunulmadığı, nakliye mesafelerine ilişkin bilgi ve belgelerin, aşırı düşük teklif açıklama dosyası kapsamında sunulması gerektiği, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçesi dâhilinde sunulması durumunda bu bilgi ve belgelerin dikkate alınamayacağı, idarece söz konusu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmaması yönünde tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.


KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, KGM/23.015/K/T poz numaralı “Sanat yapıları, köprü ve tünellerdeki betonarme için Ø8-Ø50 mm’lik nervürlü çelik temini ve işçiliği (her şey dahil)” iş kaleminin analizinde yer alan “Nervürlü çelik çubuğun işbaşına nakli” analiz girdisi hesabında nakliye formülünün kullanıldığı, bu hesaplamada kullanılan nakliye mesafesinin (700 km), ihaleyi yapan idarece yaklaşık maliyet hesabında kullanılan nakliye mesafesinden (850 km) düşük olduğu ve söz konusu nakliye mesafesinin nasıl belirlendiğine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgenin sunulmaması gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmadığı, söz konusu analiz kapsamında 04.253 ve 04.254 poz numaralı analiz girdileri için fiyat teklifi alındığı, fiyat teklifine nakliyenin dahil olduğu, fiyat teklifi veren firmanın nervürlü çeliği … Demir Çelik Fabrikası’ndan temin ettiği, ihale konusu işi yapılacağı … ile fabrika arasındaki mesafenin Google Haritalar üzerinden 677 km olarak hesaplandığı, nakliye analizinde de 700 km olarak kullanıldığı, nakliye maliyetinin hesabı için de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 10 km ve üzerindeki nakliye mesafelerinde kullandığı (F=(0,00017xM+0,01)xK) taşıma formülünün kullanıldığı, yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu, nakliye mesafe ve maliyetine ilişkin ek bir belge sunulmasına gerek olmadığı, ihaleyi yapan idare tarafından mesafe bilgisinin verilmediği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.


DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'NİN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:


HUKUKİ DEĞERLENDİRME :


İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.


Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Posta giderleri avansından artan tutarın davalıya iadesine,
5. Kullanılmayan …-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalı idareye iadesine,
6. Dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine,
7. 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 06/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

BAM, Ceza Alan Sanığa Doğrudan Beraat Kararı Veremez!

Google Haritalar Uygulamasına Göre Yapılan Mesafe Ölçümü Danıştay'ca Kabul Gördü!

Yargıtay'a Göre "Hakaret Suçu"

Avukat Asistan Çalışıyor

Avukatların Reklam Yasağı (Bir Kurt Masalı)

Kim Verdi Lan Bu Kararı?! (Ayakkabı Silah Sayılır Mı?)

Kişisel Veriler ve Korunması

Adli Yardım Başvuru Formu

Suçlu Olduğunu Bile Bile Nasıl Suçluları Savunuyorsun?

GİZLİ TANIK MI, KİMLİĞİNİ GİZLEYEN BİR TANIDIK MI?

CEZA YARGILAMASINDA İSPAT VE DELİL KAVRAMLARI

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS Mİ?" "GÜLE GÜLE ÖMER'İM, GÜLE GÜLE"

ÇHD/HHB DAVASI VE DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MAFYA-DEVLET-YARGI

UYUŞTURUCU TİCARETİNİN ENDOPLAZMİK RETİKULUMLARI

8. PAKET DİYE ANILAN YENİ KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR?

GENEL AF VERİLECEK Mİ?

İSTİNAF KANUN YOLU İLE İLGİLİ SORULAR